Poučení – informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů je nezisková organizace Příležitost k podání ruky z.s. se sídlem U Výstaviště 230/11 Praha 7 170 00, IČO: 01170732, adresa kanceláře28.října 415 Nové město nad Metují 549 01, evidován ve Spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 24925

nezisková organizace Příležitost k podání ruky z.s. prohlašuje, že plně ručí za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a odpovídá za to, že nebudou zneužity.

Osobní údaje dárců a příjemců newsletterů jsou zpracovávány za účelem:

  • vedení evidence darů a obdarovaných
  • vedení databáze příjemců newsletteru

Právním základem zpracování je:

  • oprávněný zájem správce pro účel vedení evidence dárů a obdarovaných
  • souhlas v případě rozesílání newsletteru příjemcům

Na neziskovou organizaci Příležitost k podání ruky z.s. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem na adrese info@pkpr.cz nebo poštou na adrese nezisková organizace Příležitost k podání ruky z.s. 28.řijna 415 Nové Město nad Metují 54901. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na neziskovou orhanizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR).

Pro zajištění vedení dokumentace jsou zpracovávány následující typy údajů o:

  • dárcích – jméno a příjmení, adresa, telefon či email, číslo účtu pokud platba porběhla převodem, kontaktní údaje (datum narození, IČO (DIČ) z důvodu zaslání potvrzení o daru či doplnění chybějících informací nutných pro darovací smlouvu).
  • příjemcích newsletteru – kontaktní e-mail.

V případě dárců jsou uchovávány po dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí daru Dárcem. Kontaktní e-mail příjemce newsletteru je uchováván v databázi po dobu existence zapsaného spolku, pokud příjemce výslovně nepožádá o výmaz.